نرم افزار خزانه داري(Treasury software)


نرم افزار خزانه داري يک نرم افزار کاربردي است که روند مديريت مالي يک شرکت را خودکار مي‌کند. تا فعاليت هاي مالي خود را مانند جريان نقدي، دارايي ها و سرمايه گذاري ها را به طور خودکار مديريت مي کند. در کشور ايران بيشتر واحد هاي تجاري براي روند مديريت مالي خود از نرم افزار خزانه داري استفاده مي‌کنند، که يکي از شرکت هاي توليد نرم افزار به نام امين سيستم آرمان يا آميسا ميباشد. از جمله يکي از توليدات نرم افزاري اين شرکت  نرم افزار خزانه داري ميباشد.


که نرم افزار خزانه داري آميسا داراي قابليت ثبت جريان هاي نقدي، افزايش دقت در فرآيند يا روند مالي، جمع آوري اطلاعات مالي و قابليت کانورت از تمامي نرم افزار ها را دارا مي باشد.


 فوايد نرم افزار خزانه داري


1:افزايش سودمندي


اين سيستم نرم افزار خزانه داري در خودکار سازي روند هاي دستي و وظايف خسته کننده مديريت اطلاعات است که در نتيجه سودمندي کلي روزانه را افزايش ميدهد.


2:در دسترس بودن اطلاعات هاي دقيق و فوري


با استفاده از اين نرم افزار، خزانه داران به اطلاعات مالي دسترسي پيدا ميکنند که همچنان نرم افزار خزانه داري آميسا از اين ويژگي برخوردار است.


خزانه داران ميتوانند جريان هاي نقدي تاريخي را بسيار آسان و راحت در زمان کمتر  مشاهده کنند.


3:کاهش خطا ها به هنگام  ورود اطلاعات و محاسبه دستي


کاربران با استفاده از نرم افزار خزانه داري آميسا ورود اطلاعات و تاييد اطلاعات را ميتوان ايجاد کنند و اين تضمين ميکند که خطا هاي دستي زودتر شناسايي شوند.


4:کاهش و يا محدود کردن هزينه هاي بانکي


با استفاده از نرم افزار خزانه داري آميسا ميتوان از هزينه هاي اضافي بانک جلوگيري کرد و به راحتي اطلاعات مالي را ميتوان وارد کرد.


يک نرم افزار خزانه داري چه ويژه گي هاي را بايد داشته باشد:


1: مديريت پول نقد:


موقعيت يابي وجه نقد (روزانه، ماهانه و سالانه ) بر اساس اطلاعات جريان نقدي در صورت حساب هاي بانکي.


نظارت بر موجودي پول نقد.


رديابي وضعيت انتقال وجه.


2:قابليت اصلاح پذيري:


تطبيق خودکار اطلاعات هاي مربوط به ترا کنش هاي نقدي ارائه شده در صورت حساب هاي بانکي با موارد ثبت شده در دفتر کل.


علامت گذاري خودکار تراکنش هاي معوق.


3:مديريت نقدينگي:


محاسبه و نظارت بر سرمايه و اين يکي از مهمترين ويژه گي هاي نرم افزار خزانه داري بشمار مي رود که نرم افزار خزانه داري آميسا از اين ويژه گي برخوردار است.


4:مديريت پرداختني


پرداخت هاي برنامه ريزي شده و موقت به فروشندگان ؛تامين کننده گان و پيمان کاران.


5:مديريت بدهي و سرمايه گذاري


نظارت بر معاملات فوري بالاي بدهي ها و فعاليت هاي سرمايه گذاري روي طبقات مختلف دارايي از جمله سهام، اوراق قرضه و غيره.


6: مديريت مالي تجارت


نظارت به فعاليت هاي مالي تجارت.


نظارت بر دارايي هاي جاري بدهي ها؛ سر رسيد ها و محاسبه خودکار، کارمزد، هزينه ها بر اساس نرخ بهره.


تنظيم و رديابي محدوديت هاي اعتبار تجاري.


که همه اين ويژه گي ها را نرم افزار خزانه داري آميسا دارد.


نرم افزار خزانه داري


 


Treasury software


Treasury Software is application software that automates the financial management process of a company


Automatically manages its financial activities such as cash flow, assets, and investments


In Iran, most business units use treasury software for their financial management process


Is one of the companies called Amin System Arman or Amisa which produces software?


One of their software products is treasury software


Amisa Treasury software has the ability to record cash flows, increase accuracy in the financial process or process, collect financial information, and the ability to convert from all software.


Benefits of treasury software


1: Increase the usefulness


This treasury software system automates manual processes and tedious information management tasks, thus increasing overall day-to-day utility.


2: Availability of accurate and immediate information


Using this software, treasurers have access to financial information, which is still a feature of Amisa Treasury software.


Treasurers can view historical cash flows very easily and conveniently in less time.


3: Reduce errors when entering information and manual calculation


Users can create data entry and verification information using Amisa Treasury software, which ensures that manual errors are detected sooner.


4: Reduce or limit bank charges


Using Amisa Treasury software, you can avoid additional bank charges and easily enter financial information.


What features should a treasury software have:


1: Cash Management:


Cash positioning (daily, monthly, and yearly) based on cash flow information in bank accounts.


Cash balance monitoring.


Money transfer status tracking.


2: Modifiability:


Automatic matching of cash transaction information provided in bank accounts with items recorded in the general ledger.


Automatic marking of delayed actions.


3: Liquidity management:


Calculation and monitoring of capital and are one of the most important features of treasury software that Amisa treasury software has this feature.


4: Payable management


Scheduled and temporary payments to vendors, suppliers, and contractors.


5: Debt management and investment


Supervise immediate transactions on debts and investment activities on various classes of assets, including stocks, bonds, etc.


6: Business Financial Management


Monitor trade finance activities.


Monitoring current assets and liabilities; Receipts and automatic calculation, wage labor, expenses based on interest rates.


Set and track business credit limits.


All the features are available in Amisa treasury software. 


منبع: amisa.co

نرم افزار خزانه داري

خريد بهترين نرم افزار حسابداري

and ,افزار ,نرم ,خزانه ,software ,داري ,نرم افزار ,افزار خزانه ,خزانه داري ,treasury software ,amisa treasury ,amisa treasury software

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
SolidWorks venosgrafick barsdebides مالی _ بازاریابی -فرش -دارو_ارز دیجیتال jelveyrbarf شهر بازی های دیجیتال خانم صابری، کنکور تضمینی کنکور99 شهریور کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. بردیا دانلود زلفا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.